Registreer de 500.000ste PV-installatie op het monitoring platform van SolarEdge en win $10.000.

Met meer dan 466.000 gemonitorde PV-systemen wereldwijd op de teller, in totaal 3,825 GW, willen wij deze eervolle prestatie vieren. Wij geven een prijs van $10.000 aan het installatiebedrijf dat de 500.000ste PV-installatie registreert op het monitoring platform van SolarEdge.Algemene voorwaarden

 1. Deelname is uitsluitend voorbehouden aan installatiebedrijven die SolarEdge producten gebruiken.
 2. Individuele personen komen niet in aanmerking voor deelname.
 3. Medewerkers van SolarEdge zijn uitgesloten van deelname.
 4. De promotie-actie begint op het moment van aankondiging en eindigt op het moment dat de 500.000ste installatie op het monitoring platform is geregistreerd.
 5. De prijswinnaars zijn zelf verantwoordelijk voor het afdragen van alle belastingen, heffingen en uitgaven die verband houden met het winnen van deze promotie-actie conform de toepasselijke lokale wetgeving.
 6. SolarEdge kan belastingen inhouden indien aldus bepaald door toegepaste wetgeving.
 7. SolarEdge behoudt zich het recht voor om, indien hier een aanleiding voor is, de identiteit van een potentiële prijswinnaar te controleren en om te controleren of de potentiële prijswinnaar deze algemene voorwaarden heeft nageleefd. De potentiële prijswinnaar wordt, bij een eventuele controle, geacht volledig samen te werken met SolarEdge.
 8. Als een deelnemer, naar het oordeel van SolarEdge, inbreuk maakt op de algemene voorwaarden, onwettig optreedt, deze promotie-actie manipuleert of probeert te manipuleren, de eerlijke en eigenlijke bedoeling van de promotie-actie in gevaar brengt of onjuist of onethisch optreedt, behoudt SolarEdge zich het recht voor om die deelnemer uit te sluiten van aanspraak op de prijs; in dat geval vervalt elke aanspraak op de prijs en wordt de promotie-actie ingetrokken. De beslissing van SolarEdge hierin is definitief en bindend. Over deze beslissing wordt niet gecorrespondeerd.
 9. In de breedste zin van de wet stelt elke deelnemer SolarEdge vrij van alle kosten, schade, uitgaven en verliezen die een deelnemer kan oplopen of moet maken als gevolg van een handeling van SolarEdge of het uitblijven daarvan die voortvloeit uit of verband houdt met deze promotie-actie.
 10. Zonder het bovenstaande te beperken, kan SolarEdge in geen geval door een deelnemer aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van kans of winstderving.
 11. DEZE PROMOTIE-ACTIE IS NIET GELDIG OP PLAATSEN WAAR DEZE BIJ WET VERBODEN IS.