Geachte partner,

Voor het 6e jaar op een rij gaan we de baan weer op voor onze Europese tour en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze 'We Power the Future Roadshow 2019'.

Programma

We bieden stimulerende trainingssessies, waaronder vier praktische workshops, waarin we ook willen luisteren naar uw ideeën en feedback, om te begrijpen wat het beste werkt voor u, in uw regio:
Workshop 1: Designer

Praktische sessie voor het ontwerp, de installatie en de inbedrijfstelling van uw SolarEdge installaties. We begeleiden u bij elke fase van het proces, van AC-ontwerp tot de link die gelegd kan worden met de SiteMapper app. Daarnaast bieden we ook een aantal praktische tips specifiek aan de Belgische markt : overdimensioneren, Deltagrid, en batterijopslag.

Workshop 2: Monitoring Portal en troubleshooting op afstand

In deze workshop halen we een aantal praktische tips aan rond het gebruik van het monitoring portaal en het opvolgen van cases via het online service platform.

Workshop 3: Smart Energy

In deze workshop maakt u kennis met ons volledige assortiment slimme energieproducten en krijgt u hands-on ervaring met de installatie ervan, inclusief de installatie en het configureren van een Smart Home-oplossing.

Workshop 4: De SetApp

Het LCD-scherm is niet langer onderdeel van de nieuwste generatie SolarEdge-omvormers. Het activeren en configureren van uw omvormer gebeurt nu rechtstreeks via uw smartphone met behulp van de SetApp. In deze workshop maakt u kennis met de SetApp en krijgt u het vertrouwen om hiermee te werken. Na de workshop kunt u een omvormer met de SetApp activeren en in bedrijf stellen.

Bekijk de agenda 

Bezoek ons tussen 25-28 maart op een van de onderstaande locaties en maak deel uit van de reis!

25-03-2019 – Café Trappisten - Westmalle
26-03-2019 – Brouwerij Huyghe – Melle (Gent)
27-03-2019 – Brouwerij Jessenhofke – Hasselt
28-03-2019 – Brouwerij Brasse&Vous - Luik

U kunt zich hieronder aanmelden* door uw gegevens in te vullen en de datum te selecteren waarop wij u mogen verwelkomen. Het aantal plaatsen is beperkt dus meld u nu aan, vol = vol.

Wij kijken er naar uit om dit vernieuwde en inspirerende event samen met u te mogen beleven en om er dit jaar wederom een groot succes van te maken!

Met vriendelijke groet,

Het SolarEdge team

* Alleen voor bedrijven of ondernemingen die zich bezig houden met zonne-energie.


Cher partenaire,

Pour la 6ème année consécutive, nous reprenons la route pour notre tournée européenne et vous invitons à participer à notre 'We Power the Future Roadshow 2019'.

Programme

Nous offrons des séances de formation stimulantes, dont quatre ateliers pratiques, au cours desquels nous voulons aussi écouter vos idées et vos commentaires afin de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour vous, dans votre région :

Atelier 1 : Designer

Nous vous guidons à chaque étape du processus, de la conception AC au lien qui peut être fait avec l'application SiteMapper. Nous vous proposons également quelques conseils pratiques spécifiques au marché belge : surdimensionnement, réseaux 3x230V et stockage en batteries.

Atelier 2 : Portail de monitoring et platforme de support

Dans cet atelier, nous présentons un certain nombre de conseils pratiques sur l'utilisation du portail de supervision et le suivi des requêtes via la platforme de support.

Atelier 3 : Énergie intelligente

Cet atelier vous présente notre gamme complète de produits « énergie intelligente » et vous donne une expérience pratique de leur installation, y compris l'installation et la configuration d'une solution Smart Home.

Atelier 4 : Le SetApp

L'écran LCD ne fait plus partie de la dernière génération d'onduleurs SolarEdge. L'activation et la configuration de votre onduleur se font maintenant directement via votre smartphone à l'aide du SetApp. Dans cet atelier, vous apprendrez à connaître la SetApp et vous aurez la confiance nécessaire pour travailler avec elle. Après l'atelier, vous pouvez activer et mettre en service un onduleur avec le SetApp.

Voir l'agenda

Visitez-nous du 25 au 28 mars à l'un des sites ci-dessous et faites partie du voyage !

25-03-2019 - Café Trappisten - Westmalle
26-03-2019 - Brasserie Huyghe - Melle (Gand)
27-03-2019 - Brasserie Jessenhofke - Hasselt
28-03-2019 – Brasserie Brasse&Vous - Liège

Vous pouvez vous inscrire* ci-dessous en remplissant vos infos contact et en choisissant la date à laquelle nous vous accueillons. Le nombre de places est limité, alors inscrivez-vous dès maintenant, plein = plein.

Nous nous réjouissons de vivre cet événement renouvelé et inspirant avec vous et d'en faire un autre grand succès cette année !

Avec nos meilleures salutations,

L'équipe SolarEdge

* Uniquement pour les entreprises actives dans l’énergie solaire

Registreer hier voor de “We Power the Future Roadshow” 2019:
Inscrivez-vous ici pour la "We Power the Future Roadshow" 2019:

* *
 
*
* *
*
Kies uw datum en locatie / Choisissez votre date et lieu *